BAD BOT

این یک هوش مصنوعی است که در آزمایشات از کنترل خارج شده و با اهداف شوم توسعه یافته.

خوشبختانه از گسترش نفوذ آن به موقع جلوگیری کرده ایم و در حال حاظر او را در یک زندان دیجیتالی کاملا امن و مطمعن حبس کردیم.